Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op de producten en diensten van Audiophile Sound and Music, hierna te noemen Audiophile. Beiden handelsnamen zijn opgenomen bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1. Aansprakelijkheid
1) De aansprakelijkheid van Audiophile behelst enkel de overeengekomen werkzaamheden en de daaruit vloeiende producten en diensten. Audiophile is niet aansprakelijk voor het maken van eventuele backups van online media of wijzigingen daaraan buiten de periode zoals beschreven in de Leveringsvoorwaarden.

2) Wanneer Audiophile (of een persoon in dienst van) schade toebrengt aan een derde bij het uitvoeren van de overeenkomst zal Audiophile verplicht zijn deze schade hetzij aan de derde te vergoeden hetzij aan de gebruiker (BW art. 6:236 sub h).

3) Gevraagde of opgemaakte offertes zijn niet bindend en vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen, voor de duur van 14 dagen.

4) Na levering van diensten en producten is de Aansprakelijkheid ten einde.

2. Eigendomsvoorbehoud.
1) Het eigendomsvoorbehoud over de geleverde producten of diensten eindigt nadat alle openstaande facturen en bedragen zijn voldaan. Dit geldt niet voor auteursrechtelijk beschermt materiaal zoals bedoelt in Aw Art. 1 en Aw Art. 25.

3. Leveringsvoorwaarden
1) De standaard levering van geluids- en beeldmateriaal betreft in digitale vorm via een beveiligd account op een clouddienst. Deze gegevens zullen zo nodig bij aanvang, tussentijds of bij oplevering van het materiaal met de wederpartij gedeeld worden. De wederpartij heeft daarop 30 dagen de tijd deze materialen te downloaden alvorens het account gesloten en verwijderd wordt. Daarna zijn aan het herstellen van het account en de data mogelijk kosten verbonden.

2) Andere vormen van levering op beeld- en/of geluidsdragers zijn op aanvraag mogelijk. Levering kan ook plaats vinden op vanuit de wederpartij aan te leveren beeld- en/of geluidsdragers of andere externe media. Om in alle gevallen producten en diensten hiervoor geschikt te maken kunnen extra kosten verbonden zijn.

3) Levering kan worden opgeschort indien aan één of meerdere betalingsvoorwaarden niet is voldaan.

4. Betalingsvoorwaarden en incasso
1) Voor projecten met een financiële verplichting van 1000 euro of meer geldt een verplichte aanbetaling van 40 procent van de begrootte omvang. Maatwerk dat geleverd wordt onder de 1000 euro is onderhevig aan een 20 procent aanbetaling. Door de omvang van het project of verwachte kosten voor Audiophile kan hiervan in alle gevallen afgeweken worden. Zie artikel 5 lid 2 in deze Algemene Voorwaarden over het eventueel opschorten van deze verplichting.

2) Voor bedrijven en particulieren geldt een betalingstermijn van 30 dagen na facturatie. De Wet Betalingstermijnen is hierop van kracht.
Voor particulieren geldt hierbij dat er een uitstel van betaling van 14 dagen kan geschieden zonder bijkomende buitengerechtelijke incassokosten. Audiophile is enkel verplicht voor consumenten een aanmaning te sturen.
Voor bedrijven geldt deze periode niet en zal er na het verstrijken van de eerste betalingstermijn buitengerechtelijke incassokosten verhaalt worden.
Als de wederpartij de factuur na 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. De wettelijke rente is hier bij de rijksoverheid te vinden.
Grote ondernemingen kunnen geen langere betalingstermijn dan 60 dagen overeenkomen.
Overeenkomsten met betalingstermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betalingstermijn wordt van rechtswege omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen.

3) De aanvankelijk te vorderen incassokosten (bestaande uit een percentage van de hoofdsom) zijn hier en bij de Rechtspraak te vinden.

5. Beëindiging van de overeenkomst
1) Audiophile behoudt te allen tijde het recht om de overeenkomst te ontbinden.

2) De wederpartij heeft de bevoegdheid van nakoming van de voorwaarden op te schorten (uit te stellen) voor de acceptatie van de offerte.

3) De wederpartij heeft de bevoegdheid om de overeenkomst zonder bijkomende kosten te ontbinden voor de acceptatie van de offerte of voor de ontvangst van de op te leveren goederen of diensten.